Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW regeling)

 

1 april 2020

In deze notitie hebben wij een korte opsomming gegeven van de regeling en hetgeen nu bekend is.

Helaas zijn nog niet alle regels bekend en weten (ook) wij niet precies wat ingevuld moet worden bij de aanvraag. Naar verwachting zullen in de komende dagen nog wel nadere regels bekend worden gemaakt.

Voor de indiening van de aanvraag is in ieder geval noodzakelijk:

  1. Keuze welke periode wordt gekozen waarover berekend gaat worden hoe hoog de omzet- daling is;
  2. Een inschatting van de te behalen omzet over de betreffende periode….

Wij realiseren ons dat dit extreem moeilijk gaat zijn maar deze gegevens gaan echt benodigd zijn voor de aanvraag van de NOW.    

Hieronder de hoofdlijnen van de regeling:

Inhoud en doelgroep
De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Je hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheid (Corona) heeft bijgedragen aan de omzetdaling van ten minste 20%; lijkt feitelijk ook in bepaalde gevallen onmogelijk. 
 
De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract voor zover deze werknemers in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.

Ook is de NOW van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals een werknemer met een nul-urencontract.
 
Belangrijke voorwaarden
Aan de NOW zijn, twee belangrijke voorwaarden verbonden:

  1. Er geldt een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden; werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie.

  2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd.

Berekening tegemoetkoming
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de 3-maandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Ook kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd door een vaste opslag van 30% op het sociale verzekeringsloon.

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling.

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een 3-maandsperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet over heel 2019, gedeeld door vier.

Voorbeeld
Een werkgever had een omzet in 2019 van € 1.200.000. In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 – als voor deze periode wordt gekozen – is zijn omzet € 110.000. In dit geval is de omzetdaling:
 
(€ 1.200.000 / 4) – € 110.000  = 0,6333 = 63,33%
(€ 1.200.000 / 4)
  

Een werkgever heeft in de berekening van het voorschot, waarbij wordt uitgegaan van het tijdvak januari 2020, € 50 000 loonsom en een verwachte omzetdaling van 63,33%. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (63,33% x € 50.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 111.443  in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van (80% =) € 88.916. (in drie termijnen).

 
Omzetdaling op concernniveau

Bij meerdere rechtspersonen gaat het om de omzetdaling op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming.
 
Als een werkgever meerdere loonheffingsnummers heeft en voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal hij per loonheffingsnummer een aanvraag moeten indienen. Wel geeft hij de omzetdaling op die hij voor de gehele onderneming verwacht; bij elke aanvraag vult hij dezelfde omzetdaling en meetperiode in.
 
Aanvraag van de subsidie

De verwachting is dat vanaf 6 april 2020 de aanvraag ingediend kan worden. Bij de aanvraagprocedure moeten werkgevers, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingsnummer, de volgende gegevens verstrekken:

  • Keuze van de meetperiode; is de verwachting dat het effect pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de keuze worden gemaakt om voor de omzetvergelijking één of twee maanden later te starten. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
  • Berekening van de omzetdaling (zie voorbeeld hiervoor).

Voorschot

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Het voorschot is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Hierdoor worden werkgevers van werknemers met een flexibel contract gestimuleerd om het loon door te betalen (voor dezelfde urenomvang). Wordt ervoor gekozen om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen.
De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Beslissing en definitieve vaststelling

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet vaststelling van de subsidie aangevraagd worden  In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist; nog onduidelijk is hoe deze verklaring eruit moet zien en wie deze mag afgeven.

Binnen 22 weken na ontvangst van deze (definitieve) aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

NOW Misbruik en oneigenlijk gebruik

Hoe gaat worden voorkomen dat de regeling misbruikt wordt; een aantal regelingen zijn reeds aangekondigd:

Controleerbare administratie

Uitgangspunt hierbij is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de informatie die hij bij zijn aanvraag verstrekt. 

Inzage tot 5 jaar na vaststelling subsidie

De werkgever verleent desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie.

Opschorten voorschot

UWV heeft ook de mogelijkheid de betaling van het voorschot op te schorten indien sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan.

Strafbaar feit

Als tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). 

Controles en steekproeven

Verder zullen door middel van data-analyse controles worden uitgevoerd. Ook zullen achteraf risicogericht controles worden uitgevoerd, zowel op basis van datacontroles als wel door middel van het gebruik van steekproeven.