Twee specifieke regelingen voor de DGA                                          7 april 2020

Als bestuurder van een BV kunt u uw aansprakelijkheid beperken door betalingsonmacht van belastingschulden tijdig bij de inspecteur te melden.

Als het even niet lukt. Bestuurders van een BV (in veel gevallen de DGA) kunnen in privé aansprakelijk gesteld worden als de BV zijn belastingschulden niet kan betalen. Deze aansprakelijkheid kan je beperken.

Hoe?? ; door de inspecteur er tijdig van op de hoogte te brengen dat belastingschulden niet betaald kunnen worden, wordt het voor de fiscus moeilijker deze schulden op de bestuurders te verhalen.

De melding betalingsonmacht dient NAAST het verzoek om uitstel van betaling ingediend te worden. 

Melding betalingsonmacht

De melding door een BV dat de belastingschulden niet betaald kunnen worden, heeft als gevolg dat de bestuurders alleen aansprakelijk zijn voor de belastingschulden als aannemelijk gemaakt kan worden dat deze door wanbeleid van deze bestuurders zijn ontstaan. Is de melding niet of niet tijdig gedaan, dan dienen de bestuurders juist aannemelijk te maken dat het niet betalen van de belastingschulden niet door hun wanbeleid is ontstaan.

Wanneer en hoe te melden?

De melding dient binnen twee weken na vervallen van de betaaltermijn ingediend te worden bij de belastingdienst. Mocht er al een melding gedaan zijn over een eerdere periode dan geldt deze melding voor alle opkomende aanslagen.

Als voorbeeld: de aangifte loonheffing over de maand februari diende voor 31 maart voldaan te zijn; betekend derhalve dat de melding betalingsonmacht ingediend moet zijn voor 13 april! 

Deze melding kan alleen gedaan worden door middel van het indienen van een formulier;

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding_betalingsonmacht_belastingen_en_premies_ov941z13fol.pdf

DGA in zwaar weer mag lager gebruikelijk loon afspreken

Directeur-grootaandeelhouders (dga's) mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren als hun BV geraakt wordt door de coronacrisis. Maar dat mag alleen voor de maanden die nog moeten komen, niet met terugwerkende kracht.

 Een dga moet in de aangifte loonheffingen van zijn BV een loon opnemen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. De hoofdregel is dat dit het loon is dat iemand in loondienst in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ verdient. Dus zonder dat er sprake is van een aanmerkelijk belang. Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon is € 46.000 in 2020.

 Gebruikelijk loon achteraf bepalen voor heel jaar

Nu veel ondernemingen worden geraakt door de coronacrisis, kan een hoog gebruikelijk loon een flinke wissel trekken op de financiën. Als de crisis ‘grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV’, mogen de dga en de BV een lager maandloon afspreken, zo laat de Belastingdienst weten. Dat loon neemt de BV maandelijks op in de aangifte loonheffingen.

Aan het eind van het jaar stelt de BV vervolgens het gebruikelijk loon voor het hele jaar vast. Dan is duidelijker hoe zwaar de BV getroffen is door de crisis. Het gebruikelijk loon mag dus achteraf bepaald worden, aldus de Belastingdienst. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de BV gedurende het jaar te weinig heeft betaald, moet de BV het meerdere aangeven als loon en er belasting over betalen.

Loon verlagen mag niet met terugwerkende kracht

Tegen die tijd moet dan nog duidelijk worden hoe de Belastingdienst hiermee omgaat in deze uitzonderlijke tijden. De bewijslast om aan te tonen dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het standaardbedrag ligt volgens de regels bij de dga. En de hoofdregel kijkt naar het loon in een andere dienstbetrekking, en niet naar de hoogte van de omzet. Wél is de fiscus coulanter als de BV verlies lijdt en het voortbestaan van de onderneming hierdoor in het gedrang komt.
Het loon dat al is genoten over de verstreken maanden in 2020 mag niet meer verlaagd worden. De BV en de dga kunnen alleen voor de komende maanden nieuwe afspraken maken. Zij kunnen dit overigens onderling afspreken (en vastleggen). Het is niet nodig om hierover vooroverleg te voeren met de Belastingdienst.

Indien u het salaris over april wenst te verlagen verzoeken wij u voor 15 april 2020 een mail te zenden aan  salarisadministratie@dijckenderidder.nl 

Graag in deze mail aangeven hoeveel vermindering van het salaris u wenst alsmede aan te geven welke redenen er zijn dat de “corona crisis” uw BV raakt.  Vanwege de zeer grote drukte op deze afdeling verzoeken wij u zo weinig mogelijk te bellen.  Indien uw verzoek niet duidelijk is zullen wij contact met u opnemen.