Dijck & de Ridder

Administratie | Jaarrekening | Belastingadvies
in Hilversum

Dit zijn wij

Privacy Statement

Algemeen Dit is het Privacy statement (“Privacy Statement”) van Dijck & de Ridder gevestigd te Hilversum (“D&R”).

D&R is verantwoordelijk voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Door de website van D&R te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien u niet met dit Privacy Statement akkoord gaat, wordt u verzocht de website niet te gebruiken.

1. Definities In dit Privacy Statement hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis, te weten: Persoonsgegevens: het begrip zoals gedefinieerd in artikel 4 AVG Privacy Statement: dit Privacy Statement van D&R Verwerker: het begrip zoals gedefinieerd in artikel 4 AVG Website: de website van D&R onder de domeinnaam www.dijckenderidder.nl

2. Doorgifte aan derden 2.1 Alleen de personen die door D&R zijn geautoriseerd om Persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot uw Persoonsgegevens. 2.2 D&R heeft voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een Verwerker ingeschakeld, met wie zij een overeenkomst heeft gesloten die erop toe ziet dat de Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. 2.3 Voor het overige zal D&R uw Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van D&R in uw belang is.

3. Cookies 3.1 Om de website goed te laten functioneren, maakt D&R gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. 3.2 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van D&R en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

4. Software tools en social media 4.1 D&R maakt gebruik van diverse software tools zoals: Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”) en Hotjar. Zo wordt Google Analytics gebruikt voor analyse en verbetering van het gebruik van de website. 4.1.1 D&R heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ook heeft D&R het laatste octet van IP-adressen gemaskeerd, zodat er geen volledige IP-adressen door Google Analytics worden verzameld. Verder zijn alle opties met betrekking tot het delen van gegevens met Google in Google Analytics uitgezet. Tenslotte maakt D&R geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics. 4.1.2 Google biedt door middel van een browserextensie een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics, zodat wordt voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor Google Analytics.

4.2 Het kan zijn dat middels deze softwaretools persoonsgegevens worden verzameld. D&R heeft daarop geen invloed. U wordt aangeraden de privacy statements behorend bij deze softwaretools (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met persoonsgegevens doen. 4.3 De softwaretools en de social media mogen de via hun cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De softwaretools en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. D&R is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

5. Uw rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens 5.1 U heeft recht op inzage in uw gegevens. Hiervoor kunt u D&R vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt. 5.2 U heeft het recht om de gegevens die D&R van u heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn. 5.3 U heeft het recht om te vragen wie er toegang heeft/ heeft gehad tot uw gegevens. U kunt D&R vragen welke gegevens zijn geregistreerd en wie hier toegang toe heeft/ heeft gehad. 5.4 In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen. 5.5 In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u recht om minder gegevens door D&R te laten verwerken. 5.6 In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens bij D&R op te vragen en over te laten dragen aan derden. 5.7 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door D&R. 5.8 U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 5.9 Indien u zelf toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan D&R.

6. Bewaartermijn 6.1 D&R bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Beveiliging 7.1 D&R heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Ondanks dat D&R alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw Persoonsgegevens via het Internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

8. Wijzigingen 8.1 D&R behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Daarom wordt u aangeraden dit Privacy Statement regelmatig op de website te controleren. Voortgezet gebruik van de website na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met het gewijzigde Privacy Statement.

9. Contact 9.1 In geval van vragen, suggesties of klachten over dit Privacy Statement of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact met ons opnemen via info@dijckenderidder.nl.