Dijck & de Ridder

Administratie | Jaarrekening | Belastingadvies
in Hilversum

Dit zijn wij

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft;
Opdrachtnemer: Maatschap Dijck & de Ridder.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3

Opdrachtnemer is verplicht de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, daartoe zullen de opgedragen werkzaamheden altijd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd.
Opdrachtnemer is verder vrij te bepalen op welke wijze en door welke medewerker de werkzaamheden kunnen worden verricht.

Artikel 4

Opdrachtgever is gehouden steeds tijdig alle noodzakelijke medewerking te verlenen en noodzakelijke stukken af te geven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van verstrekte informatie en stukken, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Artikel 5

De inhoud van gegeven adviezen is vertrouwelijk. Opdrachtnemer zal behoudens wettelijke verplichtingen daartoe, aan derden geen mededelingen doen over de aard en inhoud van de opdracht. Opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer en zal verkregen stukken, informatie en/of adviezen, niet gebruiken of vermenigvuldigen anders dan in het kader van de gegeven opdracht.

Artikel 6

Behoudens het geval een vaste prijs is afgesproken, worden de werkzaamheden verricht en gedeclareerd op basis van de aan de opdracht bestede tijd. In beginsel zal steeds maandelijks worden gedeclareerd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij doorlopende overeenkomsten heeft opdrachtnemer het recht steeds 1 x per jaar het overeengekomen tarief te wijzigen overeenkomstig de maatschappelijke prijs- en of loonontwikkeling.

Artikel 7

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal 3 maal het bedrag dat in het jaar dat het schadeveroorzakende handelen plaatsvindt, onder de overeenkomst van opdracht gefactureerd is tot maximaal het bedrag dat onder de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 9

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.